Organisation

Svenska kyrkan består av ca 2.200 församlingar som utgör grunden för kyrkans verksamhet. Församlingarna samverkar ofta i kyrkliga samfälligheter som ansvarar för ekonomi och fastighetsförvaltning.

Församlingarna bildar 13 stift. Varje stift leds av en biskop.
Biskopen har tillsyn över församlingarna.
Kyrkans högsta ämbete innehar ärkebiskopen.

I en församling skall det alltid finnas en kyrkoherde som leder arbetet i församlingen.

Hölö-Mörkö är sedan årsskiftet 2010 en församling.

Församlingens högsta organ kallas kyrkofullmäktige och utses vid kyrkovalen vart fjärde år. Kyrkofullmäktige beslutar om ekonomi och budget för den totala verksamheten.

Församlingens styrelse kallas kyrkoråd. Kyrkorådet utses av kyrkofullmäktige. Kyrkoherden är självskriven ledamot i kyrkorådet.

Kyrkorådet har ansvaret för all verksamhet som bedrivs inom församlingen. Först och främst kyrkans fyra huvuduppgifter: Gudstjänst, diakoni, undervisning och mission. Dessutom har de personalansvar och ansvar för begravningsverksamhet och församlingens fastigheter.

Utöver kyrkorådet finns två nämnder: Fastighetsnämnden som handlägger frågor kring fastighetsskötsel och begravningsnämnden som handlägger ärenden kring begravningsväsendet.

Vill du se vilka som är ledamöter i de olika organen se under

Vilka är vi - förtroendevalda
« Tillbaka